СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Нашите счетоводни услуги имат няколко основни предимства - винаги навреме, винаги според нуждите, икономически обосновани са в сравнение с вътрешно-фирменото счетоводство и най-важното: позволяват ти да се съсредоточиш върху бизнеса си.

Услугите включват:

 • Съставяне на амортизационна политика и амортизационен план на дълготрайните активи на дружеството

 • Текущо осчетоводяване на входящи и изходящи първични документи

 • Начисляване на амортизации, данъци, застраховки, такси и др.

 • Съставяне на справки/декларации по данъчните закони и осигурителното законодателство

 • Справки за вземания и задължения, финансов резултат и паричен поток

 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети

 • Счетоводно приключване

 • Изготвяне на статистически отчети и годишна данъчна декларация

Допълнителни:

 • Регистрация по ЗДДС

 • Посредничество с данъчните служби при ревизии и проверки

 • Инвентаризация на материалните запаси и дълготрайни активи

ОБАДИ СЕ ДНЕС

0887 111 232